විදෙස් සංචාරකයෝ මාළිගාවේ ඇතුන් නාවති ලෝක සංචාරක දිනය අද (27) ට යෙදී තිබූ අතර, ඒ නිමිත්තෙන් විදෙස් සංචාරකයන්ට වෙමින් නවමු අත්දැකීමක් ලබාදීමට මහනුවර දළඳා මාළිගය පියවර ගෙන තිබිණි. ඒ මාළිගාවේ […]