කුරිරු කුසගින්නක ප්‍රතිවිපාක ඉතාමත් අමිහිරි මෙන්ම පීඩාකාරීය. අද අප රට මුහුණ දී ඇති දේශපාලන, සමාජීය හා ආර්ථික අර්බුදයේ එක් ප්‍රතිඵලයක් හැටියට  කුරිරු කුසගින්නක් 2022 වසරේ අවසාන මාස දෙකේදී මෙන්ම 2023 […]