කවුඩුපැලැල්ල – පුවක්පිටිය මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු ඇරඹේ

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන පහසුකම් ජාලයෙන් ඈත්වී ඇති අඹන්ගග ප්‍රා.ලේ කොට්ඨාශය සෘජුවම ප්‍රධාන මාර්ග පද්ධතිය සම්බන්ධ කිරීම අරමුණුකරගනිමින්ක කවුඩුපැලැල්ල – පුවක්පිටිය මාර්ගය පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීම, ලෝක බැංකු ආධාර වැඩසටහන යටතේ පසුගියදා ආරම්භකරන ලදී.

මාතලේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නාලක කොට්ටේගොඩ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සංවර්ධන කටයුතු ඇරඹි මෙම මාර්ගය ඉදිකිරීම හරහා A9 මාර්ගයේ සිට දිග්ගාල හරහා කුබල්ලොලුව හා මැටිහක්ක දක්වා මාර්ග පහසුකම් සැලසේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *