ලංකාව මැදි ආදායම් සිට අඩු ආදායම් රටක් බවට පත් කිරීමේ යෝජනාව හෙට කැබිනෙට්ටුවට

ලෝක බැංකුවේ හස්තයක් වන ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමයෙන් (IDA) සහනදායි අරමුදල් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව මැදි ආදායම් ලබන රටක සිට අඩු ආදායම්ලාභී රටක් බවට පත් කිරීමේ යෝජනාවක් හෙට කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

මෙම තීරණය සඳහා සවිස්තරාත්මක හේතු දැක්වීමක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබා ගැනීමට නියමිත අතර ඉන් අනතුරුව ලෝක බැංකුව වෙත දැනුම් දීමට නියමිත බව නිලධාරීහු පවසති.

විදේශ සංචිත හිඟය, උද්ධමනය, ණය ගෙවීමේ අපහසුතා ඇතුළු මූල්‍ය බාධාවන් සැලකිල්ලට ගෙන මෙම තීරණය ගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, අනාගතයේදී IBRD පහසුකම් සඳහා ප්‍රවේශය ලබා ගැනීමේ විකල්පය ශ්‍රී ලංකාවට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *