නොරෙච්චොලේ විදුලි බලාගාරය යලිත් අක්‍රීයයි..

නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයේ පළමු ජනන පද්ධතියේ බිඳවැටීමක් සිදුවී ඇති බවත් එම බිඳ වැටීම යථා තත්වයට පත්කිරීමට ආසන්න වශයෙන් දින 16 පමණ කාලයක් ගතවනු ඇති බවක් බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ උසස් නිලධාරියකු පැවසීය.

එම ගල්අඟුරු බලාගාරයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇතැයි ද එම නිලධාරියා කීය. 

One thought on “නොරෙච්චොලේ විදුලි බලාගාරය යලිත් අක්‍රීයයි..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *